นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

นาวาเอก ณรงค์  แสงบุศย์
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ

นาวาเอกพฤทธิธร  สุมิตร
รองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
 

๑.ร้อยเอก ฟุสโก (Captain M.Fusco)
ครูแตร กรมทหารแตรมะรีน
พ.ศ.๒๔๒๑ - พ.ศ.๒๔๔๕
๒.นายเรือโทผู้ช่วย หลวงพิมลเสนี (หลำ)
ผู้บังคับกองแตรวง
พ.ศ.๒๔๔๕ - พ.ศ.๒๔๖๒
๓.ว่าที่เรือตรี สุทธิ์ ศรีชญา
ผู้บังคับกองแตรวง
พ.ศ.๒๔๖๒ - พ.ศ.๒๔๖๓
๔.นาวาตรี หลวงสนองกรรณไพเราะ
ผู้บังคับกองแตรวง
พ.ศ.๒๔๖๓ - พ.ศ.๒๔๖๙
๕.เรือโท มานิต เสนะวีณิน
ผู้บังคับกองแตรวง
พ.ศ.๒๔๗๐ - พ.ศ.๒๔๗๑
๖.เรือตรี หว่าง โชติบุตร์
ผู้บังคับหมวดดุริยางค์
พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๘๑
๗.นาวาเอก ภิญโญ พงษ์สมรวย
หัวหน้ากองดุริยางค์
พ.ศ.๒๔๘๑ - พ.ศ.๒๕๐๑
๘.นาวาตรี สมหมาย ศุขะพันธุ์
รรก.หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๑ - พ.ศ.๒๕๐๓
๙.นาวาตรี สำเร็จ นิยมเดช
ทำการแทน หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๐๕
๑๐.นาวาโท ปรีชา ดิษยนันทน์
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๕ - พ.ศ.๒๕๐๘
๑๑.นาวาโท สมหมาย ศุขะพันธุ์
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๘ - พ.ศ.๒๕๐๙
๑๒.นาวาโท สำเร็จ นิยมเดช
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๓
๑๓.นาวาเอก กิติ นาคะเกศ
รรก.หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๑๓ - พ.ศ.๒๕๑๔
๑๔.นาวาเอก สำเร็จ นิยมเดช
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๑๔ - พ.ศ.๒๕๑๗
๑๕.นาวาเอก อดุง คชรินทร์
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๒๐
๑๖.นาวาเอก สมบัติ รัชฎา
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๒๐ - พ.ศ.๒๕๒๒
๑๗.นาวาเอก บัณฑิตย์ ชุณหะวัณ
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๔ เมษายน ๒๕๒๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖
๑๘.นาวาเอก เจริญ อรัณยะนาค
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘
๑๙.นาวาเอก วรจิตต์ สิทธิโยธาคาร
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒
๒๐.นาวาเอก ประสาน จันทรัศมี
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาตม ๒๕๓๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๔
๒๑.นาวาเอก อุดม ขันตี
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ เมษายน ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
๒๒.นาวาเอก ชูศักดิ์ เอโกบล
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘
๒๓.นาวาเอก วีระพันธ์ วอกลาง
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒
๒๔.นาวาเอก สมปอง สังข์สุวรรณ
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
๒๕.นาวาเอก สรวงสรร พินทุสมิต
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
๒๖.นาวาเอก มนัสวี บูรณพงศ์
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
๒๗.นาวาเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
๒๘.นาวาเอก พิสิทฐิ์ ทองดีเลิศ
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
๒๙.นาวาเอก นันทพล  มาลารัตน์
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๓๐.นาวาเอก กำจร  เจริญเกียรติ
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
 ๓๑.นาวาเอก ณัฐ  รัชกุล
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
   
       

 
   
   
©2014 by www.navymusicdiv.com